Historie odboru KČT ve Vizovicích

Historii odboru Vizovice tvoří čtyři etapy:

  1. Odbor Klubu československých (českých) turistů Vizovice 1928-1948
  2. Odbor turistiky TJ Sokol Vizovice (ČSTV) 1949-1989
  3. Odbor klubu českých turistů při TJ Sokol Vizovice 1990 – 2010
  4. Odbor klubu českých turistů Vizovice (od 6. 5. 2010) s DIČ: CZ72066679

První etapa - založení odboru KČST ve Vizovicích v r. 1928 a prvních 10 let jeho činnosti je úzce spjato s osobnostmi Františka Jandíka, vizovického rodáka žijícího větší částí života ve Vídni. Po skončení aktivní činnosti jako konzulární rada se vrátil na odpočinek do Vizovic, kde brzy začal uplatňovat své organizační schopnosti a dlouholeté spolkové zkušenosti v nově vznikajících organizacích a spolcích (jiný pramen z ústředí KČT říká, že r. založení je 1922).

Jedním z nich, na jehož založení měl rozhodující podíl, byl odbor klubu československých turistů. Zprávy z prvních dvou let činnosti se nezachovaly. Písemné doklady jsou až od r. 1930 a zápisy o schůzích začínají valnou hromadou dne 25. 1. 1931.

Odbor měl tehdy 78 dospělých členů. Již v r. 1930 je zde zmínka o noclehárně s 10 postelemi. Z r. 1933 pochází stručné a výstižné hodnocení: „Činnost odboru jest dostatečnou, neboť vycházky konány jak v létě, tak v zimě.“ O rok později je vzpomínáno, že byl uskutečněn větší zájezd na Slovensko. Navštíveny byly Súlovské skály, Oravský Podzámok, Demanovské jeskyně a Rajecké Teplice. V r. 1935 byly uskutečněny chodecké závody s výsledkem dle zápisu „uspokojujícím“.

V roce 1938 vzpomínal odbor KČST Vizovice 10 let od svého založení a současné 50. výročí trvání KČST v Praze. Jubilejní slavnost 14. 8. 1938 - dle zápisu „pro nepříznivé počasí nebyla uspokojující“.

Po valné hromadě v r. 1939 se stal druhým předsedou vizovický lékař MUDr. Brázdil. Velká povodeň, která v červnu 1939 postihla Vizovice, poškodila také ubytovnu odboru v prostoru Singrovy Pálenice ve Štěpské ulici.

V následujících letech okupace vyvíjel odbor (nyní KČT) činnost přiměřenou nastalé situaci. V r. 1942 se nesetkala snaha po získání nového objektu pro turistickou ubytovnu s pozitivním výsledkem. V tomto roce se uskutečnil Lyžařský kurs na Janové hoře za účasti 55 frekventantů a 8 instruktorů. V témže roce se nakonec zřídila turistická ubytovna v hotelu Lidový dům. Do konce války probíhala činnost v omezeném rozsahu.

Po ukončení války se činnost znovu pomalu rozbíhala. První výroční schůze se konala 19. 4. 1946. Odbor tehdy čítal 64 členů. Z roku 1947 nejsou žádné zprávy. Činnost pokračovala hlavně opravou značených cest.

V r. 1948 – v posledním roce samostatného KČT – proběhla 22. února výroční schůze. Sloučení odboru Klubu českých turistů s tělovýchovnou jednotou Sokol ve Vizovicích bylo ukončeno 28. 12. 1948. Tím skončila první etapa rozvoje organizované turistiky ve Vizovicích.

V druhé etapě pokračovala činnost vizovických turistů v rámci sjednocené tělovýchovy v její počátečné fázi a po ustavení Svazu čs.tělesné výchovy v.r. 1957 v organizační formě odboru turistiky TJ Sokol Vizovice.

Se začleněním turistiky do jednotného tělovýchovného systému se vedle prvků klasické turistiky (vycházky, zájezdy, 100 jarních km, turistické srazy) začaly uplatňovat i metodické a sportovní prvky z jiných sportovních odvětví (odznaky Turista, lyžař, zápočtové cesty, výkonnostní třídy). V rámci odboru turistiky vznikla a rozvíjela se činnost až do osamostatnění v r. 1968 nová disciplína - orientační běh.

První polovina této druhé etapy je spojena se jmény Josefa Dufka, který věnoval velké úsilí s prácí s mládeží, a Otakara Menšíka, obětavého organizátora turistických zápočtových cest. Za vedení těchto obětavých funkcionářů se rozvíjela činnost ve všech základních směrech: poznávacím, sportovním, na úseku s mládeží a značení turistických cest.

Z knihy zápisů KČT ve Zlíně 24. března 1936 zástupce župy Jandík vyslovuje jménem župy uspokojení nad probuzením se odboru ve Zlíně k činorodé práci.

V druhé polovině této etapy, kdy se ve funkci předsedy střídali Ing. Jaroslav Hala, Jiří Ludvíček, Irena Sulíčková a Ing. Klesla lze charakterizovat jako období hledání a pokusů o rozšíření obvyklé turistiky. Je nutné vzpomenout na práci zkušeného turisty a horolezce Jiřího Pauluse, garantujícího většinu zdařilých akcí posledních let.

Název akce průběh v letech počet ročníků průměrná účast
Besedy pro veřejnost s promítáním diapozitivů 1975 - 1995 21 50
Večerní přechod Vizovických vrchů (akce pro děti a mládež) 1970 - 1990 21 120
Noční přechod Vizovických vrchů (akce pro dospělé) 1983 - 1989 7 20
Dálkový pochod Vizovické kolo (15, 30, 50 km) 1977 - 1981 5 15
Přebor turistiky v běhu na lyžích (kolem Čamínek) 1979 - 1989 7 12

Nadále byla organizována akce 100 jarních kilometrů a zápočtové cesty ve slovenských a moravských pohořích. Organizovaly se i autobusové zájezdy. V zimě se uskutečňovaly túry na běžkách v oblasti Beskyd, Javorníků a v blízkém okolí Vizovic.

Třetí etapa vizovické turistiky nastala od data 2. 6. 1990, kdy odbor turistiky TJ Sokol Vizovice byl zaregistrován na ústředí Klubu českých turistů v Praze jako odbor KČT při TJ Sokol Vizovice. Toto období je charakterizováno úbytkem akcí pro veřejnost. Přestaly se organizovat masové akce a činnost nabrala uzavřený, klubový charakter. V rámci družby s KČT Slovan Vsetín zúčastňuje se omezený počet členů odboru některých jejich akcí, v poslední době i zahraničních.

V průběhu prvních pěti let této etapy vykrystalizovala činnost odboru do následující podoby:

zimní období – besedy s diapositivy pro veřejnost, túry na běžkách v domácích i vzdálenějších terénech.

jaro – jarní vycházky zakončené autobusovým zájezdem

léto – autobusový zájezd 20 členů do blízkého zahraničí – Rakousko, východní Alpy, hřebenový pochod některého z domácích pohoří a účast některých členů na delším zahraničním zájezdu KČT Slovan Vsetín (nebo cestovní kanceláře)

podzim – pěší turistika v Beskydech a Javornících, podzimní vycházky v blízkém okolí, akce na závěr roku – Štěpánský pochod a účast na silvestrovské padesátce (lyžařský přejezd)

Koncem devadesátých let docházelo k úbytku členů i činnosti klubu, která se omezila hlavně na kondiční vycházky do okolí Vizovic, které nadále úspěšně organizovala Ing.Weinsteinová. Členská základna zestárla a tak z programu odpadla vysokohorská turistika i zimní aktivity na lyžích. Došlo až ke kritickému stavu 15 ti členů a uvažovalo se i o ukončení činnosti odboru. Někteří členové odešli ke KČT Slovan ve Vsetíně. Na konec došlo k poslednímu pokusu. Předsedou byl zvolen Ing. Miloslav Vítek. Postupně, hlavně začátkem nového století přibývalo kromě pravidelných kondičních vycházek jednodenních zájezdových akcí na území ČR . Činnost ze zaměřila více na poznávací akce a túry byly přizpůsobovány výkonnostním skupinám. Zpočátku byly problémy s obsazováním autobusových zájezdů, ale větší spoluprácí s veřejností byl tento problém eliminován. Oživila se práce s mládeží, každoročně se uskutečnil tematický zájezd pro ZDŠ a mládež z Dětského domova s návštěvou Technického muzea v Brně, cesta ke hvězdám (zájezd do Vsetínské hvězdárny s večerní přednáškou), geologická výprava se ZDŠ do Kunína a okolních geologických lokalit. Později se některých i několikadenních zájezdů zúčastnila i mládež z Dětského domova.

Zajímavý program přilákal i občany z okolních obcí, někteří se později stali členy vizovického odboru. Členská základna postupně narostla až na 250 členů vč. ATOM. Za tohoto stavu bylo snadnější obsazovat autobusové zájezdy, někdy je nutné řešit i přebytek zájemců, kteří nemohou být uspokojeni. V jednom případě jely na jednodenní zájezd dva autobusy. Aby byly uspokojeny rozdílné zájmy členů, vznikla geologická sekce, která podnikala v malém počtu vlakem, či osobními vozidly geologické zájezdy do Barrandienu, Jeseníků a dalších lokalit. Jiná zájmová skupina v počtu 15 –25 členů podnikla několikadenní vlakové zájezdy do Prahy k túrám po známých stezkách - Posázavská stezka, Stezka Vojty Náprstka, Barrandienem do Koněpruských jeskyní a dalších lokalit v okolí Prahy.

V posledních letech již pravidelně uskutečňujeme několikadenní autobusové zájezdy s výjezdem do příhraničí. Využívají se ubytovny KČT se slevami na EUROBEDS. Také byly podniknuty zájezdy pro seniory na základě výzvy ústředí KČT. V programu zájezdů odboru KČT Vizovice se téměř vždy počítá s účastí seniorů, nebo zdravotně postižených osob. Pro ně je určován zvláštní program.

Výbor odboru dbá na včasný a řádný průběh výročních schůzí a výběru členských příspěvků a předplatného časopisu Turista. Příspěvky a zprávy odevzdává oblastnímu výboru jako jeden z prvních.

Do kalendáře oblastních a celostátních akcí přispívá odbor dvěma až pěti akcemi ročně.

Odbor KČT Vizovice vybudoval v r. 2003 ve spolupráci s Městem Vizovice naučnou stezku „Vizovické prameny“ s „ Turistickým pramenem“ který čerpá vodu z hloubky 40m pro turisty a potřeby rekreačního střediska REVIKA a za to se majitel střediska stará o jeho údržbu a provoz.

Spolupráce s městem Vizovice a okolními obcemi narůstá. Z iniciativy odboru byla vyznačena stezka po Baťově nedokončené železnici, k Distillery Landu R. Jelínka, k fojtství do Jasenné a rozhlednám Doubrava a Vartovna.

Ve spolupráci s krajskou agenturou Východní Morava byla v roce 2010 vydána turistická mapa okolí Vizovic. Odbor KČT Vizovice pomáhá městu budovat městské turistické IC, stará se o propagaci města v tiskovinách vydávaných KČT i ostatními organizacemi a agenturami. Pomáhá propagovat významné archeologické nálezy na hoře Klášťov a provoz nových rozhleden Doubrava, Vartovna. V rámci svých možností přispívá k záchraně kulturní památky vizovické sokolovny.

V roce 2008 uspořádal oblastní akci „Za posledním puchýřem Zlínského kraje“, která se stala základem pro podzimní turistickou aktivitu v oblasti Valašsko Chřiby.

Čtvrtá etapa vznikla (na základě rozhodnutí vedení KČT) vyčleněním odboru KČT Vizovice z TV Jednoty Sokol dne 6. 5. 2010 s DIČ: CZ72066679. Tímto aktem se nikterak nezměnily přátelské vztahy obou organizací a klubovna odboru KČT nadále zůstává v objektu sokolovny.

Za účelem pořádání případných megaakcí bylo v odboru vyškoleno celkem 30 vedoucích turistiky.

V roce 2010 uspořádal celostátní čtyřdenní akci „Za posledním puchýřem“, která měla nebývalý rozsah s příjezdem parního vlaku, nedělním zařazením mimořádného motorového vlaku a dvanácti autobusů na přepravy turistů na místní zájezdy. V rámci této akce, kterou turisté přispěli oslavení 440 výročí založení města, proběhly dva večerní kulturní programy, sobotní denní kulturní program a první slavnostní odběr vody z Turistického pramene pro zahájení příprav EURORANDO 2011 s vystoupením hudebního a tanečního folklorního souboru Vizovjánek. Akce se zúčastnilo až 1300 turistů a účastníků kulturních programů. Akce se také zúčastnili turisté ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska.

V tomto roce plánuje odbor 22 akcí (pochodů) v okolí Vizovic, besedy s promítáním videofilmů a fotografií 13 zájezdů tuzemských, některé s výjezdy do příhraničí, 3 zájezdy na Slovensko a jeden zájezd do pohoří Rodna v Rumunsku. V tom počtu jsou dva zájezdy pro seniory a jeden zájezd pro mládež.

Dále se odbor zúčastní oslav 750. výročí první písemné zmínky o Vizovicích. Členské příspěvky jsou složeny pouze ze dvou částí – pro oblast a pro ústředí. Akce odboru jsou financovány členy. Město Vizovice přispívá ročně částkou cca 10 000 Kč na činnost mládeže a rodinné turistiky. Odbor se prezentuje (částka 400 Kč) ve slevovém systému EUROBEDS, zvýhodňuje držitele karty EUROBEDS na svých akcích a zapojuje se v získávání slevových partnerů (za r. 2010 získáno 100 partnerů) Taktéž jednotliví členové se zúčastňují soutěže EUROBEDS a někteří z nich získali v průběhu posledních pěti let věcné ceny. Růst členské základny je způsoben přitažlivým programem, přizpůsobeným schopnostem a zájmům členů. V roce 2010 při náročné přípravě a realizaci megaakce „Za posledním puchýřem“ se prokázal vztah členů ke klubu a městu. Členové nezištně pracovali na náročném programu a prokázali, že i v dnešní společnosti lze počítat s obětavou prací lidí pro celek. V roce 2010 pracuje rozšířený výbor odboru, aby postupně sejmul náročnou organizační práci ze špičky vedení a mohlo dojít k výměně stárnoucího vedení bez poklesu zatím velmi dobré činnosti odboru.

Práce s mládeží

Ačkoliv v písemných materiálech z prvních dvaceti let KČT ve Vizovicích jsou zmínky i o dorostencích, za počátek programové práce s mládeží je možno považovat činnost J.Dufka a O. Menšíka. Ve své době přivedli k pravidelné turistické činnosti řadu mladých lidí, pozdějších členů výborů a cvičitelů.

Na tuto činnost pak s určitou prodlevou navázala práce turistických kroužků na ZDŠ ve Vizovicích, z nichž později vznikly turistické oddíly mládeže (TOM). Ve třetí a čtvrté etapě je práce s mládeží popsána a kromě toho TOM pracuje dle vlastního programu.

(Připravil odbor KČT ve Vizovicích,

březen 2011)

 
 
TOPlist